Ajankohtaista

Tietoa Business Finlandin rahoitusperiaatteista ja päätöksenteosta

Business Finland tiedottaa 20.4.2020:

Olemme saaneet paljon kyselyitä siitä, miten rahoitushakemuksia arvioidaan, miten rahoituksesta päätetään ja miten rahoitettuja projekteja seurataan. Alla kattavasti tietoa häiriötilannerahoituksen toimintatavoista sekä rahoitusperiaatteista.

1) Mihin Business Finlandin häiriötilannerahoitus on tarkoitettu?

Koronavirusepidemian vuoksi yritysten liiketoiminta on monin eri tavoin vaikeuksissa. Business Finlandin häiriötilannerahoituksen avulla yritys voi suunnitella ja kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, jotka auttavat kriisitilanteesta selviytymisessä ja luovat mahdollisuuksia tulevaisuuden liiketoiminnalle. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

Lain mukaan Business Finlandin rahoitus kohdistuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Häiriötilannerahoituksessa kehittäminen voi olla hyvin käytännönläheistä, jos se on yrityksen liiketoiminnalle tai toimintatavoille jotain uutta. Lain mukaan Business Finlandin rahoituksella ei esimerkiksi voi korvata menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita.

2) Kuinka paljon rahoitusta voi saada?

Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin –rahoitus on enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin –rahoitus on enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Häiriötilannerahoitus on avustusta, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Avustuksen suuruus on suhteessa yrityksen kokoon ja esitettyyn projektiin. Rahoitusta saa käyttää vain palkkoihin ja ostettaviin asiantuntijapalveluihin. Esimerkiksi vuokrakulut eivät ole hyväksytty kustannuslaji.

3) Kuka voi saada häiriötilannerahoitusta?

Häiriötilannerahoitus on suunnattu yrityksille, joiden taloustilanne oli kunnossa ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa ja jotka nyt kärsivät koronaviruksen vaikutuksista. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, jotka ovat muodoltaan joko oy, oyj, ky, avoin yritys tai osuuskunta.

Business Finlandin häiriötilannerahoitus on suunnattu yrityksille, joilla on 6-250 työntekijää. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää midcap-yrityksille. Ely-keskuksilla on vastaava rahoitus alle 6 henkilöä työllistäville yrityksille.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla on kooste julkisten toimijoiden yritystuista koronatilanteessa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Häiriötilannetilannerahoitus avautui 19.3.2020 ja alkuvaiheessa Business Finland rahoitti pienempiä yrityksiä ennen kuin ELY-keskus tuli mukaan rahoittajaksi.

4) Mitä asioita rahoitushakemuksessa arvioidaan?

Rahoitushakemuksessa yritystä pyydetään kertomaan, miten koronavirustilanne on vaikeuttanut yrityksen liiketoimintaa ja kuvaamaan, mitä asioita yritys aikoo selvittää tai kehittää Business Finlandin rahoituksen avulla ja mitä kustannuksia tästä työstä aiheutuu.

Business Finlandin asiantuntija käy läpi yrityksen hakemuksen ja arvioi, onko koronaviruspandemia aiheuttanut häiriötä yrityksen liiketoiminnalle ja ovatko projektiin suunniteltavat asiat mahdollista rahoittaa häiriötilannerahoituksella. Lisäksi yrityksen taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ja muilta viranomaisilta kuten verottajalta saatavan velvoitteidenhoitoselvityksen avulla. Jos tilinpäätöstiedot puuttuvat Patentti- ja rekisterihallituksesta, Business Finland pyytää asiakasta toimittamaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen.

Business Finland käsittelee asiakkailtaan saamiaan tietoja aina ehdottoman huolellisesti, lain mukaisesti ja tiedon luottamuksellisuuden edellyttämällä tavalla. Tiedot rahoituksen saajista ja myönnetyn rahoituksen määrästä ovat julkisia. Business Finland julkistaa rahoituksen saajien tiedot nettisivuillaan.

5) Kuka rahoituksensaajista päättää?

Vähintään kaksi henkilöä osallistuu jokaisen päätöksen valmisteluun ja päätöksentekoon. Rahoituspäätöksen esittelijä analysoi hakemuksen ja tekee rahoitusesityksen rahoituspäättäjälle, joka päättää rahoituksesta.

Häiriötilannerahoituksen hakemuksia käsittelee noin 100 asiantuntijaa, joista 10 toimii päätöksentekijöinä.

6) Miksi eri yritykset voivat saada eri määrän rahoitusta?

Business Finlandin rahoitus on aina harkinnanvaraista ja se perustuu yrityksen suunnitelmaan, resursseihin ja kykyyn toteuttaa rahoitettava projekti. Yritysten rahoitusmäärät voivat vaihdella, koska yrityksillä on erilaiset mahdollisuudet toteuttaa kehitysprojekteja. Myös tarpeet kehittämiselle vaihtelevat. Rahoitusta myönnetään yrityksen esittämän suunnitelman perusteella ja Business Finland edellyttää, että sillä pitää saada aikaan suunnitelmassa esitetyt asiat.

7) Miten yritykset raportoivat Business Finlandille?

Kaikkien rahoitusta saaneiden yritysten pitää lähettää Business Finlandille raportti projektista viimeistään 4 kuukauden kuluessa projektiajan päättymisestä.

Raportissa yritys kuvailee

  • Mitä vaikutuksia projektilla on ollut liiketoimintaan?
  • Mitä projektissa tehtiin ja miten projekti on toteutunut verrattuna Business Finlandin hyväksymään suunnitelmaan?
  • Mitä kustannuksia rahoituksella on katettu?

Rahoituksen maksamisen edellytys on, että projekti on toteutettu projektisuunnitelman mukaan rahoituspäätöstä ja rahoitusehtoja noudattaen.

8) Miten yksittäisen yrityksen rahankäyttöä seurataan ja valvotaan?

Business Finland maksaa myöntämänsä rahoituksen kahdessa osassa. Yritys voi saada ennakon, kun rahoitus on myönnetty. Loppuosa rahoituksesta maksetaan vasta, kun yritys on toimittanut Business Finlandiin projektin loppuraportin ja Business Finlandin asiantuntija on hyväksynyt raportin ja projektin kustannukset. Kustannukset on oltava yrityksen kirjanpidossa maksettuina, kun projektin loppuraportti ja kustannusselvitys toimitetaan. Yrityksen tilintarkastajan on vahvistettava, että kustannukset ovat projektista aiheutuneita.

Tavanomaisen projektivalvonnan lisäksi Business Finland tarkastaa jälkikäteen osan projekteista tarkemmin. Jälkitarkastettavat projektit valitaan joko satunnaisesti, riskiarvioinnin perusteella tai jos epäillään väärinkäytöksiä. Jälkitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että projektin kestoaikana Business Finlandille raportoituja kustannuksia vastaavaa työtä on todella tehty ja että tekeminen on tapahtunut rahoitusehtojen mukaisesti. Business Finland tekee taustaselvityksiä asiakkaistaan estääkseen mm. rahanpesun sekä laittoman ja epäeettisen toiminnan tukemisen.

9) Miten Business Finlandin toimintaa valvotaan?

Business Finland on työ- ja elinkeinoministeriön alainen julkinen organisaatio. Business Finland ja työ- ja elinkeinoministeriö sopivat vuosittain tulossopimuksesta, jonka etenemisestä Business Finland raportoi ministeriöön säännöllisesti. Business Finlandin toiminta perustuu Business Finland -lakiin. Business Finlandin sisäisen valvonnan tarkoitus on varmistaa, että talous ja toiminta ovat lainmukaisia. Business Finland valvoo rahoituksensa käyttöä sekä oman toimintansa laatua säännöllisin tarkastuksin. Näillä laatuauditoinneilla arvioidaan rahoituspäätösten valmistelutyön sekä projektin kestoaikana tehtävän seurantatyön laatua.

Häiriötilannerahoituksen valmistelu- ja päätösprosessin toimivuudesta tehdään viikottaisia auditointikierroksia, joiden tarkoituksena on varmistaa Business Finlandin rahoitustoiminnan lainmukaisuutta ja laatua. Lisäksi häiriötilannerahoituksesta tehdään erillisiä riskikartoituksia.

10) Mitä tapahtuu, jos joku käyttää rahoitusta väärin?

Business Finlandilla on mahdollisuus keskeyttää rahoitus, olla hyväksymättä esitettyjä kustannuksia tai periä rahoitus takaisin, jos projektin toteutuneet kustannukset eivät ole rahoitusehtojen mukaisia.

11) Voivatko yrittäjän suhteet Business Finlandin asiantuntijoihin tai yrityksen tunnettuus vaikuttaa rahoituspäätökseen?

Yrityksen suhteet tai tunnettuus eivät vaikuta rahoituspäätöksiin. Päätökset arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen, projektisuunnitelman ja yrityksen taloustietojen pohjalta. Rahoitushakemuksen käsittelyyn, päätöksentekoon ja valvontaan osallistuu useita ihmisiä.

Business Finlandissa suhtaudutaan asiantuntijoiden sidonnaisuus- ja esteellisyyskysymyksiin hyvin vakavasti. Business Finlandissa on hyväksytty sidonnaisuuslinjaukset, joiden mukaan asiakastyötä tekevät eivät voi toimia yritysten johtotehtävissä kuten hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajina. Business Finlandin henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti sidonnaisuuksiin ja esteellisyyksiin liittyvissä asioissa. Jokaisella asiakastyötä tekevällä on velvollisuus huomioida tilanteet, joissa esteellisyys voi muodostua ja pidättäytyä aina tällaisten asioiden käsittelystä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lähipiiriin kuuluvien yritysten hakemukset. Business Finlandissa puututaan väärinkäytöksiin ja jokaisen työntekijän velvollisuutena on ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä.

12) Mistä saan lisätietoa tehdyistä päätöksistä?

Business Finlandin myöntämä ja maksama rahoitus julkaistaan kerran vuodessa. Vuonna 2020 rahoitusta saaneiden yritysten nimet julkaistaan alkuvuodesta 2021. Rahoitustieto perustuu neljään pääluokkaan, joita ovat avustus, laina, EAKR-rahoitus ja tutkimusrahoitus. Asiakkaan käyttämän rahoituspalvelun nimi ei avoimen datan tiedoistamme käy ilmi. Täältä pääset tarkastamaan rahoitustietoja, avaa datasivustolla esim. välilehti Asiakkaat.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tietoa-meista/rahoitustiedot/

Valmistelemme ajantasaisen häiriötilannerahoituksen tietojen lisäämistä avoimeen tietoaineistoon.

Business Finland toimittaa myös kysyttäessä tiedot rahoitusta saaneista yrityksistä. Tietopyynnöt lähetetään Business Finlandin kirjaamoon.

0